Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
LB1060 ว735 2546  
  Barcode: 30100100075531
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

LB1060 ว735 2546

ชื่อเรื่อง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนปกาเกอะญอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / โดยวิไลวรรณ ศรัทธาธรรม และ ชูชัย ศรัทธาธรรม

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนปกาเกอะญอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.

รูปเล่ม

96 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

หมายเหตุทั่วไป

สนันสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค

คำศัพท์

คำศัพท์เนื้อหา

ผู้แต่งร่วม

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง