Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD8039.F66T ด484 2546  
  Barcode: 30100100059999
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD8039.F66T ด484 2546

ชื่อเรื่อง

รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์สภาพชีวิตของกลุ่มคนจนอาชีพประมงในลุ่มแม่น้ำอิง อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย / ผู้วิจัย ดำเนิน วงศ์วุฒิ และคณะ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

สภาพชีวิตของกลุ่มคนจนอาชีพประมงในลุ่มแม่น้ำอิง อำเภอเทิงอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.

รูปเล่ม

26 แผ่น ; 30 ซม.

ชื่อชุด

ชุดโครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย

หมายเหตุทั่วไป

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คำศัพท์เนื้อหา

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง