Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HQ1236.5.T5 ส857 2543  
  Barcode: 30100100072998
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HQ1236.5.T5 ส857 2543

ชื่อเรื่อง

รายงานการวิจัยเรื่อง "สตรีกับบทบาทในการเข้าร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง" / สุรัสวดี หุ่นพยนต์ และ ชนาธิป บุณยเกตุ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

สตรีกับบทบาทในการเข้าร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Women participation role in Tambon Administrative Organization : social cultural and political context

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนัก, 2543.

รูปเล่ม

72 แผ่น ; 30 ซม.

หมายเหตุแหล่งที่มา

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณประจำปี 2543

คำศัพท์เนื้อหา

ผู้แต่งร่วม

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง