Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC605 ส723 2547 c.1 
  Barcode: 31100100009825
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC605 ส723 2547 c.2 
  Barcode: 31100100009832
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC605 ส723 2547

ชื่อการประชุม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิทธิมนุษยชนในที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (2547 : กรุงเทพฯ)

ชื่อเรื่อง

รายงานสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิทธิมนุษยชนในที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"/ คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

สิทธิมนุษยชนในที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2547.

รูปเล่ม

64 แผ่น ; 30 ซม.

หมายเหตุทั่วไป

ได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมูลนิธิวิเทศพัฒนา ประเทศไทย

หมายเหตุทั่วไป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิทธิมนุษยชนในที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันอังคารที่ 27 มกราคม 2547 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    120624s2547||||th 000 0 tha d
050  4 ^aJC605^bส723 2547
111 2  ^aการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิทธิมนุษยชนในที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ^d(2547 :^cกรุงเทพฯ)
245 00 ^aรายงานสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิทธิมนุษยชนในที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"/^cคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
246 30 ^aสิทธิมนุษยชนในที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
260    ^aกรุงเทพฯ :^bคณะอนุกรรมการ, ^c2547.
300    ^a64 แผ่น ;^c30 ซม.
500    ^aได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมูลนิธิวิเทศพัฒนา ประเทศไทย
500    ^aการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิทธิมนุษยชนในที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันอังคารที่ 27 มกราคม 2547 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
650  4 ^aสิทธิที่อยู่อาศัย^zไทย
653    ^aสิทธิในที่อยู่อาศัย
655  4 ^aเอกสารการประชุม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 2  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 2  ^aมูลนิธิวิเทศพัฒนา ประเทศไทย
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E04200/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F04200.pdf
917    ^aLIB :^c100
955    ^a2 เล่ม
999    ^acat4 ^bsupaporn