Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD6971.8 บ262 2550 c.1 
  Barcode: 31100100000624
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD6971.8 บ262 2550 c.2 
  Barcode: 31100100000631
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD6971.8 บ262 2550 c.3 
  Barcode: 31100100000648
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD6971.8 บ262 2550 c.4 
  Barcode: 31100100000655
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD6971.8 บ262 2550 c.5 
  Barcode: 31100100000662
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD6971.8 บ262 2550

ISBN

9789748278605 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

สิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชน / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ

พิมพลักษณ์

ปทุมธานี : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2550.

รูปเล่ม

96 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: สิทธิแรงงานในกระแสโลกาภิวัฒน์พัฒนา
-- กำเนิดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
-- โลกาภิวัตน์และสิทธิมนุษยชน
-- สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามเป็นภาคี 5 ฉบับ
-- เครือข่ายการจ้างงานในกระแสโลกาภิวัตน์
-- สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน-เครือกีดกัน กดดัน หรือเกื้อกูลทางการค้าระหว่างประเทศ
-- บทสำรวจ ความคิดเห็นลูกจ้างและผู้ประกอบการ-เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
-- บทวิพากษ์มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 (TLS.8001-2002)
-- ILO กับประเทศไทย
-- อนุสัญญา 14 ฉบับที่ประเทศไทยให้สัตยาบัน
-- การให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานหลักของอาเซียน 9 ประเทศ -- มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศภาคเอกชน และแนวคิด CSR -- กรณีศึกษา SA 8000 กับมาตรฐานกฎหมายแรงงานไทย -- แนวพิจารณาประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับหลักการอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ความมั่นคงของมนุษย์ vs ความมั่นคงของชาติ ชะตากรรมแรงงานข้ามชาติภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ธรรมรัฐ
-- กรณีศึกษา การลุกขึ้นสู้ของแรงงานทาสข้ามชาติที่แม่สอด จ.ตาก
-- บทวิพากษ์ ประกาศจังหวัด เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว
-- ข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและพันธมิตร
-- ข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-- แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ และมนุษย์นิยมคือทางออก.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจาก นายประนูญ สุวรรณภักดี (1 เล่ม)

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    120402s2550||||th ad 000 0 tha d
020    ^a9789748278605 (pbk.)
050  4 ^aHD6971.8^bบ262 2550
100 0  ^aบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
245 10 ^aสิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชน /^cบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
260    ^aปทุมธานี :^bมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, ^c2550.
300    ^a96 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.
505 0  ^aสิทธิแรงงานในกระแสโลกาภิวัฒน์พัฒนา --^tกำเนิดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน --^tโลกาภิวัตน์และสิทธิมนุษยชน --^tสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามเป็นภาคี 5 ฉบับ --^tเครือข่ายการจ้างงานในกระแสโลกาภิวัตน์ --^tสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน-เครือกีดกัน กดดัน หรือเกื้อกูลทางการค้าระหว่างประเทศ --^tบทสำรวจ ความคิดเห็นลูกจ้างและผู้ประกอบการ-เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ --^tบทวิพากษ์มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 (TLS.8001-2002) --^tILO กับประเทศไทย --^tอนุสัญญา 14 ฉบับที่ประเทศไทยให้สัตยาบัน --^tการให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานหลักของอาเซียน 9 ประเทศ --^tมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศภาคเอกชน และแนวคิด CSR --^tกรณีศึกษา SA 8000 กับมาตรฐานกฎหมายแรงงานไทย --^tแนวพิจารณาประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับหลักการอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98.
505 0  ^aความมั่นคงของมนุษย์ vs ความมั่นคงของชาติ ชะตากรรมแรงงานข้ามชาติภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ธรรมรัฐ --^tกรณีศึกษา การลุกขึ้นสู้ของแรงงานทาสข้ามชาติที่แม่สอด จ.ตาก --^tบทวิพากษ์ ประกาศจังหวัด เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว --^tข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและพันธมิตร --^tข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ --^tแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ และมนุษย์นิยมคือทางออก.
536    ^aอภินันทนาการจาก นายประนูญ สุวรรณภักดี (1 เล่ม)
650  4 ^aสิทธิลูกจ้าง^zไทย
650  4 ^aแรงงาน^zไทย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน
653    ^aสิทธิแรงงาน
653    ^aสิทธิแรงงานข้ามชาติ
710 1  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ^bคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E00033/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F00033.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T00033.pdf
917    ^aLIB :^c120 ;^aGift :^c120
955    ^aT2917, T2928, T3756^b5 เล่ม
999    ^acat1