Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD6300 ก277 2540  
  Barcode: 30100100056585
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD6300 ก277 2540

ชื่อเรื่อง

ผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วย และการตายของแรงงานข้ามชาติต่อนโยบายสาธารณสุข / กฤตยา อาชวนิจกุล ... [และคนอื่น ๆ]

พิมพลักษณ์

นครปฐม : สถาบัน, 2540.

รูปเล่ม

48 แผ่น ; 30 ซม.

ชื่อชุด

ชุดโครงการวิจัยเรื่องทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย

หมายเหตุทั่วไป

รายงานการวิจัยชุดนี้ได้รับการนำเสนอในการสัมมนาระดับชาติชุดโครงการวิจัย เรื่องทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติประเทศไทย 26-28พฤษภาคม 2540 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

ผู้แต่งร่วม

ผู้แต่งร่วม

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง