Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT1279 ว729 2545  
  Barcode: 30100100060582
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT1279 ว729 2545

ISBN

9740902405 (hbk.)

ชื่อเรื่อง

การบังคับใช้กฎหมายแรงงานกับสัญญาจ้างทำของที่คล้ายกับสัญญาจ้างแรงงาน / วิไลพรรณ เจสะวะ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.

รูปเล่ม

(14), 164 แผ่น ; 30 ซม.

หมายเหตุวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545

บทคัดย่อ

Abstract: กฎหมายแรงงานใช้บังคับได้แต่เฉพาะผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นลูกจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงานเท่านั้นในขณะที่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างทำของที่คล้ายสัญญาจ้างแรงงานนั้น มิได้อยู่ในหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จะได้รับความคุ้มครองปัญหาดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาและค้นคว้าถึงวิวัฒนาการ ประวัติความเป็นมา และความหมายของกฎหมายแรงงานสัญญาแรงงาน และสัญญาจ้างทำของจากการศึกษาค้นคว้าทำให้ได้พบคำตอบว่ากฎหมายแรงงานนี้มีความเกี่ยวพันกับสัญญาทั้งสองอย่างแท้จริงในสภาพของสังคมไทย เพียงแต่กฎหมายแรงงานในประเทศไทยยังไม่มีการบังคับใช้ให้ครอบคลุมไปถึงผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างทำของที่คล้ายสัญญาจ้างแรงงานในวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานของไทยเพื่อให้สามารถบังคับใช้กับผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างทำของ

คำศัพท์เนื้อหา

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง