Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2730.A9 ช486 2561  
  Barcode: 30100100107423
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2730.A9 ช486 2561

ISBN

9786162697449 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติม.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.

รูปเล่ม

611 หน้า ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Partial Contents: แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่า ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
-- ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
-- คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
-- เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง
-- คู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครอง
-- การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
-- ผลของคำสั่งทางปกครอง
-- การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
-- การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
-- การขอให้พิจารณาใหม่
-- การบังคับทางปกครอง -- ระยะเวลาและอายุความ -- การแจ้ง.

บทคัดย่อ

Abstract: คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 12) เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือข้อคิดเห็นทางวิชาการในประเด็นปัญหาที่สำคัญ ๆ เพิ่มเติมคำตอบข้อหารือของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นปัจจุบัน ประมวลความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดที่มีการอ้างถึงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ และได้เพิ่มเติมแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่เป็นปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐที่จะใช้เป็นคู่มือในการทำงานเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการปกครองตามกฎหมายและในการใช้สิทธิฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีในศาลปกครอง

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง.

คำศัพท์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    181120s2561||||th 000 0 tha d
020    ^a9786162697449 (pbk.)
050  4 ^aKPT2730.A9^bช486 2561
100 0  ^aชาญชัย แสวงศักดิ์, ^d2494-
245 10 ^aคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง /^cชาญชัย แสวงศักดิ์
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติม.
260    ^aกรุงเทพฯ :^bวิญญูชน, ^c2561.
300    ^a611 หน้า ;^c26 ซม.
505 2^ ^aแนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่า ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง -- ^tขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- ^tคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง -- ^tเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง -- ^tคู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครอง -- ^tการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง -- ^tผลของคำสั่งทางปกครอง -- ^tการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง -- ^tการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง -- ^tการขอให้พิจารณาใหม่ -- ^tการบังคับทางปกครอง -- ^tระยะเวลาและอายุความ -- ^tการแจ้ง.
520 3  ^aคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 12) เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือข้อคิดเห็นทางวิชาการในประเด็นปัญหาที่สำคัญ ๆ เพิ่มเติมคำตอบข้อหารือของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นปัจจุบัน ประมวลความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดที่มีการอ้างถึงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ และได้เพิ่มเติมแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่เป็นปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐที่จะใช้เป็นคู่มือในการทำงานเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการปกครองตามกฎหมายและในการใช้สิทธิฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีในศาลปกครอง
536    ^aอภินันทนาการจากนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง.
650  4 ^aข้าราชการพลเรือน^zไทย^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
650  4 ^aพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
650  4 ^aข้าราชการพลเรือน
653    ^aNew Arrivals 12-2018
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T10220.pdf
917    ^aGift :^c540
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat