Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2730.A9 ช486 2561  
  Barcode: 30100100107423
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2730.A9 ช486 2561

ISBN

9786162697449 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติม.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.

รูปเล่ม

611 หน้า ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Partial Contents: แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่า ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
-- ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
-- คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
-- เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง
-- คู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครอง
-- การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
-- ผลของคำสั่งทางปกครอง
-- การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
-- การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
-- การขอให้พิจารณาใหม่
-- การบังคับทางปกครอง -- ระยะเวลาและอายุความ -- การแจ้ง.

บทคัดย่อ

Abstract: คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 12) เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือข้อคิดเห็นทางวิชาการในประเด็นปัญหาที่สำคัญ ๆ เพิ่มเติมคำตอบข้อหารือของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นปัจจุบัน ประมวลความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดที่มีการอ้างถึงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ และได้เพิ่มเติมแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่เป็นปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐที่จะใช้เป็นคู่มือในการทำงานเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการปกครองตามกฎหมายและในการใช้สิทธิฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีในศาลปกครอง

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง.

คำศัพท์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา