Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1745 ผ932 2550 Appendix  
  Barcode: 30100100101261
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JQ1745 ผ933 2550 Appendix

ชื่อเรื่อง

แผนแม่บทพัฒนาการเมือง : ภาคผนวก เอกสารทางวิชาการ / คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

ภาคผนวก : เอกสารทางวิชาการ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2550.

รูปเล่ม

702 หน้า ; 29 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม
-- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองและสิทธิชุมชน (Strong citizen and community rights)/ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
-- การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human rights)/ กิตติศักดิ์ ปรกติ
-- การเสริมสร้างสถาบันสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ (Free press)/ พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
-- การสร้างกลไกการปรึกษาหารือสาธารณะ (Public consultation)/ นฤมล ทับจุมพล
-- การสร้างกลไกรับฟังความคิดเห็นของเสียงข้างน้อย (Exit and voice)/ ไชยยันต์ ไชยพร

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
-- การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองแก่พลเมือง (Civic education)/ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
-- การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative democracy)/ พัชรี สิโรรส
-- การเสริมสร้างประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy)/ ประภาส ปิ่นตบแต่ง

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ยุทธศาสตร์ที่ 3 : คุณธรรม และจริยธรรมของผู้นำและนักการเมือง
-- การแยกทุนจากการเมือง (Politics and capital)/ จารุวรรณ เมณฑกา
-- การสร้างกลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)/ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
-- การสร้างระบบการควบคุมและลงโทษทางสังคม (Social sanction)/ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์และสถาพร เริงธรรม
-- การสร้างกลไกการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม (Political recruitment)/ ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร
-- การเสริมสร้างสถาบันการเมือง (Political institutionalization)/ ลิขิต ธีรเวคิน
-- การสร้างระบบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ (Effective checks and balances)/ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
-- การสร้างระบบการตรวจสอบและการรับผิดชอบทางการเมือง (Political accountability)/ สมคิด เลิศไพฑูรย์และกิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
-- การเสริมสร้างระบบการบริหารการปกครองตามหลักนิติธรรม (The rule of law)/ สุรพล นิติไกรพจน์
-- การสร้างความชอบธรรมทางการเมือง (Political legitimacy)/ สุริยะใส กตะสิลาและศาสตรินทร์ ตันสุน
-- การเสริมสร้างระบบการเมืองและการบริหารที่เน้นประโยขน์สาธารณะ (Public interest)/ วัลลภ ลำพาย
-- การเสริมสร้างความโปร่งใสทางการเมืองและการบริหาร (Political and administrative transparency)/ จุรี วิจิตรวาทการ

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ความมั่นคง การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างสังคมสมานฉันท์ (Internal security)/ สุรชาติ บำรุงสุข
-- การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี (Nonviolent conflict management)/ มารค ตามไท
-- การเสริมสร้างความอดทนอดกลั้นทางการเมืองให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม (Political toleration)/ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
-- การเสริมสร้งความสามารถของชาติท่ามกลางความหลากหลาย (Balance of conformity and diversity)/ พิศาล มุกดารัศมี

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การกระจายอำนาจ และการสร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากร
-- การเสริมสร้างความสำนึกในการเป็นเจ้าของท้องถิ่น (Creating a sense of locality or localism)/ ธเนศวร์ เจริญเมือง
-- การสร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรท้องถิ่น (Resource management fairness)/ สมสุข บุญญะบัญชา
-- การสร้างกลไกการถ่ายโอนอำนาจให้ท้องถิ่น (Devolution)/ วุฒิสาร ตันไชย
-- การพัฒนาเครือข่ายร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local network strengthening)/ เสรี พงศ์พิศ

หัวเรื่อง

หัวเรื่องภูมิศาสตร์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180130s2550||||th 000 0 tha d
050  4 ^aJQ1745^bผ933 2550 Appendix
245 00 ^aแผนแม่บทพัฒนาการเมือง :^bภาคผนวก เอกสารทางวิชาการ /^cคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี
246 30 ^aภาคผนวก : เอกสารทางวิชาการ
260    ^aกรุงเทพฯ :^bคณะกรรมการ, ^c2550.
300    ^a702 หน้า ;^c29 ซม.
505 0   ^aยุทธศาสตร์ที่ 1 : การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม -- ^tการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองและสิทธิชุมชน (Strong citizen and community rights)/^rชัชวาลย์ ทองดีเลิศ -- ^tการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human rights)/^rกิตติศักดิ์ ปรกติ -- ^tการเสริมสร้างสถาบันสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ (Free press)/^rพิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล -- ^tการสร้างกลไกการปรึกษาหารือสาธารณะ (Public consultation)/^rนฤมล ทับจุมพล -- ^tการสร้างกลไกรับฟังความคิดเห็นของเสียงข้างน้อย (Exit and voice)/^rไชยยันต์ ไชยพร
505 0   ^aยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ^tการเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองแก่พลเมือง (Civic education)/^rสิริพรรณ นกสวน สวัสดี -- ^tการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative democracy)/^rพัชรี สิโรรส -- ^tการเสริมสร้างประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy)/^rประภาส ปิ่นตบแต่ง
505 0  ^aยุทธศาสตร์ที่ 3 : คุณธรรม และจริยธรรมของผู้นำและนักการเมือง -- ^tการแยกทุนจากการเมือง (Politics and capital)/^rจารุวรรณ เมณฑกา -- ^tการสร้างกลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)/^rสมศักดิ์ สามัคคีธรรม -- ^tการสร้างระบบการควบคุมและลงโทษทางสังคม (Social sanction)/^rชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์และสถาพร เริงธรรม -- ^tการสร้างกลไกการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม (Political recruitment)/^rปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์
505 0  ^aยุทธศาสตร์ที่ 4 : ธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร --^tการเสริมสร้างสถาบันการเมือง (Political institutionalization)/^rลิขิต ธีรเวคิน -- ^tการสร้างระบบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ (Effective checks and balances)/^rโกวิท วงศ์สุรวัฒน์ -- ^tการสร้างระบบการตรวจสอบและการรับผิดชอบทางการเมือง (Political accountability)/^rสมคิด เลิศไพฑูรย์และกิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ -- ^tการเสริมสร้างระบบการบริหารการปกครองตามหลักนิติธรรม (The rule of law)/^rสุรพล นิติไกรพจน์ -- ^tการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง (Political legitimacy)/^rสุริยะใส กตะสิลาและศาสตรินทร์ ตันสุน -- ^tการเสริมสร้างระบบการเมืองและการบริหารที่เน้นประโยขน์สาธารณะ (Public interest)/^rวัลลภ ลำพาย -- ^tการเสริมสร้างความโปร่งใสทางการเมืองและการบริหาร (Political and administrative transparency)/^rจุรี วิจิตรวาทการ
505 0  ^aยุทธศาสตร์ที่ 5 : ความมั่นคง การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างสังคมสมานฉันท์ (Internal security)/^rสุรชาติ บำรุงสุข -- ^tการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี (Nonviolent conflict management)/^rมารค ตามไท -- ^tการเสริมสร้างความอดทนอดกลั้นทางการเมืองให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม (Political toleration)/^rชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ -- ^tการเสริมสร้งความสามารถของชาติท่ามกลางความหลากหลาย (Balance of conformity and diversity)/^rพิศาล มุกดารัศมี
505 0  ^aยุทธศาสตร์ที่ 6 : การกระจายอำนาจ และการสร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากร -- ^tการเสริมสร้างความสำนึกในการเป็นเจ้าของท้องถิ่น (Creating a sense of locality or localism)/^rธเนศวร์ เจริญเมือง -- ^tการสร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรท้องถิ่น (Resource management fairness)/^rสมสุข บุญญะบัญชา -- ^tการสร้างกลไกการถ่ายโอนอำนาจให้ท้องถิ่น (Devolution)/^rวุฒิสาร ตันไชย -- ^tการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local network strengthening)/^rเสรี พงศ์พิศ
650  4 ^aการเมือง^zไทย
651  4 ^aไทย^xการเมืองและการปกครอง
700 0  ^aสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ^bคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09705.pdf
917    ^aGift :^c200
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat