Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BP190.5.H91 ส767 2560  
  Barcode: 30100100100684
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

BP190.5.H91 ส767 2560

ISBN

9786169245742 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

สิทธิมนุษยชนในอิสลาม / สุดปรารถนา นีละไพจิตร

พิมพลักษณ์

ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2560.

รูปเล่ม

224 หน้า ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนยุคก่อนกฎหมายลายลักษณ์อักษร: อิทธิพลของหลักศาสนาต่อการรับรองสิทธิมนุษยชน
-- พัฒนาการของหลักบัญญัติด้านสิทธิมนุษยชน: การรับรองสิทธิมนุษยชนในสังคมตะวันตกและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 กับอิทธิพลต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในอิสลาม
-- ศาสนาอิสลามกับหลักสิทธิมนุษยชน
-- จากบทบัญญัติสู่หลักปฏิบัติ: ปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 1990 โดยองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of the Islamic Conference หรือ OIC) ในฐานะตัวอย่างของการนำหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลามมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
-- ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลามที่ปรากฏในปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 1990 กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
-- ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนตามหลักอิสลาม
-- สถานะและสภาพบังคับของปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 1990.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือเล่มนี้ได้นำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนในอิสลามกับการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดยคุณสุดปรารถนา นีละไพจิตร ที่ชี้ให้เห็นว่าศาสนาอิสลามให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาก เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน ทารุณกรรม สิทธิของผู้เป็นเชลยและผู้ที่อยู่ในภาวะสงคราม แม้แต่สิทธิของผู้เสียชีวิตที่ศพของพวกเขาต้องได้รับความเคารพเช่นเดียวกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งหลักการนี้ คือหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากล

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางอังคณา นีละไพจิตร

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180118s2560||||th a 000 0 tha d
020    ^a9786169245742 (pbk.)
050  4 ^aBP190.5.H91^bส767 2560
100 0  ^aสุดปรารถนา นีละไพจิตร
245 10 ^aสิทธิมนุษยชนในอิสลาม /^cสุดปรารถนา นีละไพจิตร
260    ^aปัตตานี :^bปาตานีฟอรั่ม, ^c2560.
300    ^a224 หน้า ;^c21 ซม.
505 0  ^aแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนยุคก่อนกฎหมายลายลักษณ์อักษร: อิทธิพลของหลักศาสนาต่อการรับรองสิทธิมนุษยชน --^tพัฒนาการของหลักบัญญัติด้านสิทธิมนุษยชน: การรับรองสิทธิมนุษยชนในสังคมตะวันตกและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 กับอิทธิพลต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในอิสลาม --^tศาสนาอิสลามกับหลักสิทธิมนุษยชน --^tจากบทบัญญัติสู่หลักปฏิบัติ: ปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 1990 โดยองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of the Islamic Conference หรือ OIC) ในฐานะตัวอย่างของการนำหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลามมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร --^tความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลามที่ปรากฏในปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 1990 กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ --^tข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนตามหลักอิสลาม --^tสถานะและสภาพบังคับของปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 1990.
520 3  ^aหนังสือเล่มนี้ได้นำวิทยานิพนธ์ เรื่อง
536    ^cอภินันทนาการจากนางอังคณา นีละไพจิตร
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
650  4 ^aศาสนาอิสลาม^zไทย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ^zไทย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xแง่ศาสนา
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09683.pdf
917    ^aGift :^c220
955    ^a1 เล่ม
999    ^asaithip