Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
BP190.5.H91 ส767 2560  
  Barcode: 30100100100684
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

BP190.5.H91 ส767 2560

ISBN

9786169245742 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

สิทธิมนุษยชนในอิสลาม / สุดปรารถนา นีละไพจิตร

พิมพลักษณ์

ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2560.

รูปเล่ม

224 หน้า ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนยุคก่อนกฎหมายลายลักษณ์อักษร: อิทธิพลของหลักศาสนาต่อการรับรองสิทธิมนุษยชน
-- พัฒนาการของหลักบัญญัติด้านสิทธิมนุษยชน: การรับรองสิทธิมนุษยชนในสังคมตะวันตกและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 กับอิทธิพลต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในอิสลาม
-- ศาสนาอิสลามกับหลักสิทธิมนุษยชน
-- จากบทบัญญัติสู่หลักปฏิบัติ: ปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 1990 โดยองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of the Islamic Conference หรือ OIC) ในฐานะตัวอย่างของการนำหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลามมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
-- ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลามที่ปรากฏในปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 1990 กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
-- ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนตามหลักอิสลาม
-- สถานะและสภาพบังคับของปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 1990.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือเล่มนี้ได้นำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนในอิสลามกับการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดยคุณสุดปรารถนา นีละไพจิตร ที่ชี้ให้เห็นว่าศาสนาอิสลามให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาก เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน ทารุณกรรม สิทธิของผู้เป็นเชลยและผู้ที่อยู่ในภาวะสงคราม แม้แต่สิทธิของผู้เสียชีวิตที่ศพของพวกเขาต้องได้รับความเคารพเช่นเดียวกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งหลักการนี้ คือหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากล

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางอังคณา นีละไพจิตร

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง