Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
QD516 น697 2556  
  Barcode: 30100100100363
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

QD516 น697 2556

ชื่อเรื่อง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนที่เสี่ยงภัยสำหรับการเผาในที่โล่งจากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายแหล่งของจังหวัดเชียงราย / คณะผู้วิจัย นิอร สิริมงคลเลิศกุล, ศราวุฒิ พงษ์ลี้รัตน์

พิมพลักษณ์

เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.), 2556.

รูปเล่ม

109 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 28 ซม.

ชื่อชุด

หนังสือชุดหมอกควัน

หมายเหตุแหล่งที่มา

ได้รับทุนสนับสนุนจาก แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง