Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.1 
  Barcode: 31100100022909
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.2 
  Barcode: 31100100022916
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.3 
  Barcode: 31100100022923
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.4 
  Barcode: 31100100022930
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.5 
  Barcode: 31100100022947
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD60 ส356 2561

ISBN

9786167213835 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม/ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) ; จัดทำโดย พิภพ อุดร, สฤณี อาชวานันทกุล, ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, วิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Other title: รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Human rights due diligence handbook

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Human rights due diligence : checklist

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.

รูปเล่ม

84, [35] หน้า ; 30 ซม.

หมายเหตุทั่วไป

จัดทำโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร, ประธานโครงการ ; นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล, หัวหน้าโครงการ ; นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย ; คุณวิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล, นักวิจัย.

หมายเหตุทั่วไป

รายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม เป็นส่วนหนึ่งของรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

หมายเหตุทั่วไป

คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรมเล่มนี้ภายในมี รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม

หมายเหตุทั่วไป

คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

หมายเหตุสารบัญ

Contents: บทนำ
-- Human Rights Due Diligence (HRDD) คืออะไร?
-- ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในธุรกิจการโรงแรม
-- ประโยชน์ทางธุรกิจของ HRDD
-- หลักการของ HRDD
-- ประเด็นด้านสิทธิที่โรงแรมควรใส่ใจ
-- กรอบการทำ HRDD
-- รายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม.

หมายเหตุแหล่งที่มา

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 751,777 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

คำศัพท์เนื้อหา

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด