Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.1 
  Barcode: 31100100022909
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.2 
  Barcode: 31100100022916
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.3 
  Barcode: 31100100022923
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.4 
  Barcode: 31100100022930
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.5 
  Barcode: 31100100022947
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD60 ส356 2561

ISBN

9786167213835 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม/ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) ; จัดทำโดย พิภพ อุดร, สฤณี อาชวานันทกุล, ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, วิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Other title: รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Human rights due diligence handbook

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Human rights due diligence : checklist

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.

รูปเล่ม

84, [35] หน้า ; 30 ซม.

หมายเหตุทั่วไป

จัดทำโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร, ประธานโครงการ ; นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล, หัวหน้าโครงการ ; นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย ; คุณวิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล, นักวิจัย.

หมายเหตุทั่วไป

รายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม เป็นส่วนหนึ่งของรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

หมายเหตุทั่วไป

คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรมเล่มนี้ภายในมี รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม

หมายเหตุทั่วไป

คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

หมายเหตุสารบัญ

Contents: บทนำ
-- Human Rights Due Diligence (HRDD) คืออะไร?
-- ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในธุรกิจการโรงแรม
-- ประโยชน์ทางธุรกิจของ HRDD
-- หลักการของ HRDD
-- ประเด็นด้านสิทธิที่โรงแรมควรใส่ใจ
-- กรอบการทำ HRDD
-- รายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม.

หมายเหตุแหล่งที่มา

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 751,777 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

คำศัพท์เนื้อหา

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180315s2561||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167213835 (pbk.)
050  4 ^aHD60^bส356 2561
100 0  ^aสฤณี อาชวานันทกุล
245 00 ^aคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม/^cสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) ; จัดทำโดย พิภพ อุดร, สฤณี อาชวานันทกุล, ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, วิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล
246 30 ^aคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม
246 33 ^aรายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
246 30 ^aHuman rights due diligence handbook
246 30 ^aHuman rights due diligence : checklist
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ^c2561.
300    ^a84, [35] หน้า ;^c30 ซม.
500    ^aจัดทำโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร, ประธานโครงการ ; นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล, หัวหน้าโครงการ ; นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย ; คุณวิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล, นักวิจัย.
500    ^aรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม เป็นส่วนหนึ่งของรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
500    ^aคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรมเล่มนี้ภายในมี รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
500    ^aคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
505 0  ^aบทนำ --^tHuman Rights Due Diligence (HRDD) คืออะไร? --^tความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในธุรกิจการโรงแรม --^tประโยชน์ทางธุรกิจของ HRDD --^tหลักการของ HRDD --^tประเด็นด้านสิทธิที่โรงแรมควรใส่ใจ --^tกรอบการทำ HRDD --^tรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม.
536    ^aจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 751,777 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
610 24 ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
610 24 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xวิจัย
610 24 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xรายงานการวิจัย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xธุรกิจ
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xธุรกิจ^xการตรวจสอบ
650  4 ^aความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
650  4 ^aโรงแรม^xการบริหาร
650  4 ^aการจัดการโรงแรม
650  0 ^aHuman rights^xBusiness
650  0 ^aSocial responsibility of business
650  0 ^aInternational business enterprises^xMoral and ethical aspects
653  4 ^aสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ
653  4 ^aธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
655    ^aรายงานการวิจัย
700 0  ^aพิภพ อุดร,^eประธานโครงการ
700 0  ^aธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์,^eนักวิจัย
700 0  ^aวิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล,^eนักวิจัย
710 2  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ^bสำนักวิจัยและวิชาการ
710 1  ^aสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E09528/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F09528.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09528.pdf
917    ^aNHRC :^c500
955    ^a5 เล่ม
999    ^anopparat