Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3098.5.A9 อ933 2559 c.1 
  Barcode: 30100100099476
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3098.5.A9 อ933 2559 c.2 
  Barcode: 30100100099483
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT3098.5.A9 อ933 2559

ISBN

9786164139060 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

จริยธรรมทางการแพทย์/ เอื้อน ขุนแก้ว

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Medical malpractice

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2559.

รูปเล่ม

127 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ความทั่วไป
-- ความรับผิดทางแพ่ง
-- ความรับผิดทางละเมิด
-- ความยินยอม
-- บุคคลที่ต้องร่วมรับผิด
-- ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสวย
-- เหตุที่ไม่ต้องรับผิด
-- ค่าสินไหมทดแทน
-- ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-- การดำเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางการแพทย์
-- การเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีอื่น -- ความรับผิดทางอาญา -- หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล -- การพัฒนาแนวทางในการเยียวยา.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ภาคผนวก
-- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
-- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
-- พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
-- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
-- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางดวงสมร หมอกแก้ว (15 พ.ย. 60)

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง