Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3098.5.A9 อ933 2559 c.1 
  Barcode: 30100100099476
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3098.5.A9 อ933 2559 c.2 
  Barcode: 30100100099483
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT3098.5.A9 อ933 2559

ISBN

9786164139060 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

จริยธรรมทางการแพทย์/ เอื้อน ขุนแก้ว

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Medical malpractice

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2559.

รูปเล่ม

127 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ความทั่วไป
-- ความรับผิดทางแพ่ง
-- ความรับผิดทางละเมิด
-- ความยินยอม
-- บุคคลที่ต้องร่วมรับผิด
-- ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสวย
-- เหตุที่ไม่ต้องรับผิด
-- ค่าสินไหมทดแทน
-- ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-- การดำเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางการแพทย์
-- การเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีอื่น -- ความรับผิดทางอาญา -- หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล -- การพัฒนาแนวทางในการเยียวยา.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ภาคผนวก
-- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
-- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
-- พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
-- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
-- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางดวงสมร หมอกแก้ว (15 พ.ย. 60)

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    171115s2559||||th 000 0 tha d
020    ^a9786164139060 (pbk.)
050  4 ^aKPT3098.5.A9^cอ933 2559
100 0  ^aเอื้อน ขุนแก้ว
245 00 ^aจริยธรรมทางการแพทย์/^cเอื้อน ขุนแก้ว
246 30 ^aMedical malpractice
260    ^aกรุงเทพฯ :^bกรุงสยาม พับลิชชิ่ง,^c2559.
300    ^a127 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.
505 0  ^aความทั่วไป --^tความรับผิดทางแพ่ง --^tความรับผิดทางละเมิด --^tความยินยอม --^tบุคคลที่ต้องร่วมรับผิด --^tศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสวย --^tเหตุที่ไม่ต้องรับผิด --^tค่าสินไหมทดแทน --^tความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ --^tการดำเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางการแพทย์ --^tการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีอื่น --^tความรับผิดทางอาญา --^tหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล --^tการพัฒนาแนวทางในการเยียวยา.
505 0  ^aภาคผนวก --^tพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 --^tระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 --^tพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 --^tพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 --^tกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553.
536    ^aอภินันทนาการจากนางดวงสมร หมอกแก้ว (15 พ.ย. 60)
650  4 ^aกฎหมายการแพทย์^zไทย
650  4 ^aจรรยาแพทย์
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09512.pdf
917    ^aGift :^c200
955    ^a2 เล่ม
999    ^anopparat