Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2275.A9 ก563 2555  
  Barcode: 30100100100493
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2275.A9 ก563 2555

ISBN

9786163213211 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช./ กำชัย จงจักรพันธ์

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 3.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2555.

รูปเล่ม

190 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ประเทศไทยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
-- ความสำคัญของปัญหา Conflict of interest
-- กฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กับ Conflict of interest
-- กฎหมายคืออะไร ?
-- กฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความถูกต้องและความยุติธรรม
-- กฎหมายใช้บังคับกับทุกคนเสมอหน้ากัน
-- กฎหมายไม่ใส่ใจกับความดี ความเลว ?
-- ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กับกฎหมาย
-- กฎหมาย : กฎศีลธรรม : กฎแห่งกรรม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: Conflict of interest คืออะไร ?
-- การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-- ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีผู้กล่าวว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
-- ความหมายของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส่วนรวม
-- การรับมือกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
-- ลักษณะและองค์ประกอบของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
-- หากไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่เรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
-- ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กับการทุจริตคอร์รัปชัน
-- สถานการณ์ที่คล้ายกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
-- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่อาจยอมรับได้
-- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับมาตรฐานในการพิจารณาวินิจฉัย -- กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: มาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช.
-- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับมาตรา 100 พ.ร.บ, ป.ป.ช.
-- ความผิดตาม มาตรา 100 (1)
-- ข้อยกเว้น มิให้นำมาตรา 100 มาใช้บังคับ
-- การกระทำความผิดตามมาตรา 100 นอกจากมีโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ยังให้ถือว่าทุจริต
-- ปัญหาการใช้การตีความ
-- บทสรุป
-- ความส่งท้าย.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางสาวณิรมณ เชื้อไทย

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    170811s2555||||th 000 0 tha d
020    ^a9786163213211 (pbk.)
050  4 ^aKPT2275.A9^bก563 2555
100 0  ^aกำชัย จงจักรพันธ์
245 00 ^aการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช./^cกำชัย จงจักรพันธ์
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260    ^aกรุงเทพฯ :^bเจริญรัฐการพิมพ์,^c2555.
300    ^a190 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม.
505 0  ^aประเทศไทยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน --^tความสำคัญของปัญหา Conflict of interest --^tกฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กับ Conflict of interest --^tกฎหมายคืออะไร ? --^tกฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความถูกต้องและความยุติธรรม --^tกฎหมายใช้บังคับกับทุกคนเสมอหน้ากัน --^tกฎหมายไม่ใส่ใจกับความดี ความเลว ? --^tศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กับกฎหมาย --^tกฎหมาย : กฎศีลธรรม : กฎแห่งกรรม.
505 0  ^aConflict of interest คืออะไร ? --^tการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม --^tตัวอย่างสถานการณ์ที่มีผู้กล่าวว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ --^tความหมายของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส่วนรวม --^tการรับมือกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ --^tลักษณะและองค์ประกอบของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม --^tหากไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่เรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม --^tความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กับการทุจริตคอร์รัปชัน --^tสถานการณ์ที่คล้ายกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ --^tการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่อาจยอมรับได้ --^tการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ --^tการขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับมาตรฐานในการพิจารณาวินิจฉัย --^tกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์.
505 0  ^aมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช. --^tการขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับมาตรา 100 พ.ร.บ, ป.ป.ช. --^tความผิดตาม มาตรา 100 (1) --^tข้อยกเว้น มิให้นำมาตรา 100 มาใช้บังคับ --^tการกระทำความผิดตามมาตรา 100 นอกจากมีโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ยังให้ถือว่าทุจริต --^tปัญหาการใช้การตีความ --^tบทสรุป --^tความส่งท้าย.
536    ^aอภินันทนาการจากนางสาวณิรมณ เชื้อไทย
650  4 ^aการขัดกันแห่งผลประโยชน์
650  4 ^aความขัดแย้งทางสังคม^zไทย
650  4 ^aผลประโยชน์สาธารณะ^zไทย
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09420.pdf
917    ^aGift :^c100
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat