Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2275.A9 ก563 2555  
  Barcode: 30100100100493
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT2275.A9 ก563 2555

ISBN

9786163213211 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช./ กำชัย จงจักรพันธ์

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 3.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2555.

รูปเล่ม

190 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ประเทศไทยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
-- ความสำคัญของปัญหา Conflict of interest
-- กฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กับ Conflict of interest
-- กฎหมายคืออะไร ?
-- กฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความถูกต้องและความยุติธรรม
-- กฎหมายใช้บังคับกับทุกคนเสมอหน้ากัน
-- กฎหมายไม่ใส่ใจกับความดี ความเลว ?
-- ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กับกฎหมาย
-- กฎหมาย : กฎศีลธรรม : กฎแห่งกรรม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: Conflict of interest คืออะไร ?
-- การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-- ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีผู้กล่าวว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
-- ความหมายของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส่วนรวม
-- การรับมือกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
-- ลักษณะและองค์ประกอบของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
-- หากไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่เรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
-- ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กับการทุจริตคอร์รัปชัน
-- สถานการณ์ที่คล้ายกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
-- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่อาจยอมรับได้
-- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับมาตรฐานในการพิจารณาวินิจฉัย -- กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: มาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช.
-- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับมาตรา 100 พ.ร.บ, ป.ป.ช.
-- ความผิดตาม มาตรา 100 (1)
-- ข้อยกเว้น มิให้นำมาตรา 100 มาใช้บังคับ
-- การกระทำความผิดตามมาตรา 100 นอกจากมีโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ยังให้ถือว่าทุจริต
-- ปัญหาการใช้การตีความ
-- บทสรุป
-- ความส่งท้าย.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางสาวณิรมณ เชื้อไทย

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด