Marc
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.2 c.1 
  Barcode: 3001004
มุมวารสาร บนชั้น
  ขอยืม
วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.2 c.2 
  Barcode: 3001005
มุมวารสาร บนชั้น
  ขอยืม
วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.2 c.3 
  Barcode: 3001006
มุมวารสาร บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JOU 1001 v.1 n.2

ISSN

1685-8077

ชื่อเรื่อง

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2546)/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Thailand human rights journal. Vol. 1 No. 2 (April - June 2003)

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546.

รูปเล่ม

เล่ม ; 21 ซม.

ความถี่

ราย 3 เดือน

ห้องสมุดมี

ห้องสมุดมี : ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2546) -- ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2546) --

หมายเหตุทั่วไป

ปี 2546 กำหนดออกรายสามเดือน.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: สิทธิเด็กและเยาวชน คือรากฐานที่มั่นคงของสถาบันครอบครัว และโครงสร้างสังคมที่ยั่งยืนของชาติ/ ชลธิรา สัตยาวัฒนา
-- สถานภาพความเป็นบุคคลตามกฎหมาย สู่สิทธิการมีสัญชาติของเด็กที่มีปัญหาในการพิสูจน์ตน/ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
-- ผลิตภัณฑ์อันตรายที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บในเด็ก/ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
-- ปัญหาการดำเนินคดีกับชาวต่างชาติที่ทำความผิดทางเพศกับผู้หญิงและเด็กในประเทศไทย/ สุดารัตน์ เสรีวัฒน์
-- เกมคอมพิวเตอร์และผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสังคมไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
-- กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสำหรับเด็กกระทำผิด / คณะอนุกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
-- สิทธิการเข้าถึงพลังงานกับการเพิ่มขีดการพัฒนาเด็กและเยาวชน / พรทิพย์พา ปทุมรัตต์ เคอร์
-- ปืนที่ผมแบกกับตัวผมเองสูงเท่ากันเลยคับ : ทหารเด็กในพม่า / คริส เบเกอร์
-- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือนจำและทัณฑสถาน / วิรัชดา สุทธยาคม
-- การประชุมประจำปีว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิกครั้งที่ 11 / อัจฉราฉายากุล
-- การบูรณาการคุณธรรมสิทธิมนุษยชน สู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / วไล ณ ป้อมเพชร.

คำศัพท์เนื้อหา

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

รายการโปรด