Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD6300 ก277 2540  
  Barcode: 30100100056585
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD6300 ก277 2540

ชื่อเรื่อง

ผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วย และการตายของแรงงานข้ามชาติต่อนโยบายสาธารณสุข / กฤตยา อาชวนิจกุล ... [และคนอื่น ๆ]

พิมพลักษณ์

นครปฐม : สถาบัน, 2540.

รูปเล่ม

48 แผ่น ; 30 ซม.

ชื่อชุด

ชุดโครงการวิจัยเรื่องทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย

หมายเหตุทั่วไป

รายงานการวิจัยชุดนี้ได้รับการนำเสนอในการสัมมนาระดับชาติชุดโครงการวิจัย เรื่องทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติประเทศไทย 26-28พฤษภาคม 2540 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

ผู้แต่งร่วม

ผู้แต่งร่วม

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    120507s2540||||th m 000 0 tha d
050  4 ^aHD6300^bก277 2540
100 0  ^aกฤตยา อาชวนิจกุล
245 10 ^aผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วย และการตายของแรงงานข้ามชาติต่อนโยบายสาธารณสุข /^cกฤตยา อาชวนิจกุล ... [และคนอื่น ๆ]
260    ^aนครปฐม :^bสถาบัน, ^c2540.
300    ^a48 แผ่น ;^c30 ซม.
490 0^ ^aชุดโครงการวิจัยเรื่องทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย
500    ^aรายงานการวิจัยชุดนี้ได้รับการนำเสนอในการสัมมนาระดับชาติชุดโครงการวิจัย เรื่องทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติประเทศไทย 26-28พฤษภาคม 2540 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
650  4 ^aกรรมกร^xสุขภาพและอนามัย
650  4 ^aคุณภาพชีวิตการทำงาน
650  4 ^aความพอใจในการทำงาน
650  4 ^aนโยบายสาธารณสุข^zไทย
650  4 ^aแรงงานต่างด้าว^zไทย^xการตาย
650  4 ^aการเกิด^zไทย
650  4 ^aการตาย^zไทย
650  4 ^aแรงงานต่างด้าว^zไทย^xสุขภาพและอนามัย
650  4 ^aนโยบายแรงงาน^zไทย
700 0  ^aวณี ปิ่นประทีป
700 0  ^aพิมพา ขจรธรรม
700 0  ^aฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
710 2  ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. ^bสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T02286.pdf
917    ^aLIB :^c500
955    ^aT4510^b1 เล่ม
999    ^acat4