เวลาทำการ

เวลาทำการ (Opening Hours)

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศที่ ก.ส. กำหนด

ปฏิทินวันหยุด

1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2561 วันจักรี
13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
15 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
16 เมษายน 2561 ชดเชย วันสงกรานต์
5 พฤษภาคม 2561 วันฉัตรมงคล
14 พฤษภาคม 2561 วันพืชมงคล
29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกร
12 สิงหาคม 2561 วันแม่
30 สิงหาคม 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
31 สิงหาคม 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2561 วันพ่อ
10 ธันวาคม 2561 วันสิทธิมนุษยชนสากล และวันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี
1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่