บริการ

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดให้มีบริการประเภทต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ภายในและภายนอกสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ดังนี้

บริการอ่าน (Reading Service)

บริการพื้นที่อ่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้ผู้ใช้ได้อ่านและใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามที่ต้องการ โดยมีการแบ่งพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละประเภท เช่น พื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย พื้นที่นั่งอ่านวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ พื้นที่ให้บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านออนไลน์ พื้นที่ให้บริการมัลติมีเดีย เป็นต้น

บริการยืม?คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้นำทรัพยากรสารสนเทศรายการที่ต้องการออกไปใช้นอกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้ โดยกำหนดระยะเวลาการให้ยืมแตกต่างไปตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศและประเภทของผู้ใช้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย การใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ... ( http://library.nhrc.or.th/Document/Regulations-HRICT1-57.pdf)

และประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย กำหนดเวลาให้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศและอัตราค่าปรับของศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ... http://library.nhrc.or.th/Document/Announced-HRICT1-57.pdf