บริการ

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดให้มีบริการประเภทต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ภายในและภายนอกสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ดังนี้

บริการอ่าน (Reading Service)

บริการพื้นที่อ่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้ผู้ใช้ได้อ่านและใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามที่ต้องการ โดยมีการแบ่งพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละประเภท เช่น พื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย พื้นที่นั่งอ่านวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ พื้นที่ให้บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านออนไลน์ พื้นที่ให้บริการมัลติมีเดีย เป็นต้น

บริการยืม?คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้นำทรัพยากรสารสนเทศรายการที่ต้องการออกไปใช้นอกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้ โดยกำหนดระยะเวลาการให้ยืมแตกต่างไปตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศและประเภทของผู้ใช้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย การใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ... ( http://library.nhrc.or.th/Document/Regulations-HRICT1-57.pdf)

และประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย กำหนดเวลาให้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศและอัตราค่าปรับของศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ... http://library.nhrc.or.th/Document/Announced-HRICT1-57.pdf

บริการจอง (Book Holding Service)

บริการที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในกรณีที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศรายการที่มีผู้อื่นยืมออกไปและยังไม่ถึงกำหนดส่งคืน ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถจองได้ด้วยตนเองผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน หรือแจ้งความจำนงได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านออนไลน์ (Online Search Information Services)

บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ และบริการแนะแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนผ่านออนไลน์

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval and Reference Services)

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคืนสารสนเทศในหัวข้อเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ซึ่งผลการค้นอาจอยู่ในรูปบรรณานุกรม บรรณานุกรมและสาระสังเขป บทคัดย่อ หรือเอกสารฉบับเต็มตามที่ผู้ใช้ต้องการ

บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information – SDI)

บริการจัดหาสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้รายบุคคลเพื่อช่วยผู้ใช้ประหยัดเวลาในการแสวงหาและเข้าถึงสารสนเทศ โดยเปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป สามารถแจ้งเนื้อหาสารสนเทศที่อยู่ในความสนใจได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

บริการสอนการใช้และการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

บริการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเอง สอนผู้ใช้ให้รู้จักใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและเพื่อการวิจัย ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บริการยืมระหว่างสถาบัน (Interlibrary Loan)

บริการที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนจัดให้บริการสำหรับผู้ใช้ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณีที่ต้องการยืมหรือทำสำเนาทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบันอื่นเนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศรายการนั้นไม่มีจัดให้บริการในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

บริการสารสนเทศทันสมัย (Current Awareness Service)

บริการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศใหม่ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้รับ เพื่อช่วยผู้ใช้ประหยัดเวลาในการติดตามความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวในเรื่องหรือสาขาวิชาที่ตนสนใจ กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ การจัดส่งรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ การจัดทำบรรณนิทัศน์หนังสือหรือวารสารใหม่ ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถขอรับบริการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน หรือผ่านเฟสบุ๊คของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

บริการนำส่งสารสนเทศถึงโต๊ะทำงาน (Document Delivery Services)

บริการจัดหาและจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถแจ้งขอยืมได้ด้วยตนเองผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน หรือโทรศัพท์แจ้งความจำนงได้ที่เคาน์เตอร์บริการ โดยศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนจะบริการจัดส่งให้ผู้ใช้ถึงโต๊ะทำงานวันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

ระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติ

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ นำระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (Self-Circulation System – SCIS) โดยการใช้เทคโนโลยีคลื่นสัญญาณวิทยุ (Radio Frequency Identification System - RFID) มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมและเครื่องคืนอัตโนมัติของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน