สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปี 2560
ประเภททรัพยากร
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
1. หนังสือ
261 374 361 377 415 438             2,246
2.วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
89 83 77 89 92 106             536
3. นิยาย/เรื่องสั้น
10 8 13 10 21 27             89
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
112 61 73 78 105 104             533
5. วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์
110 106 123 101 106 105             651
รวม
582 632 667 655 739 780             4,055
| รวมทั้งหมด | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560