ห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักบริหารกลาง
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติห้องสมุดจึงย้ายไป
อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักวิจัยและวิชาการต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรให้มีสมรรถนะสูง โดยการพัฒนากลไก ระบบต่าง ๆ และกระบวนการทำงานที่สนับสนุนภารกิจขององค์กรได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพประกอบกับแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้กำหนดแผนงานการพัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนการดำเนินงานและโครงการระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ห้องสมุด และหอจดหมายเหต
                                  ดังนั้นจึงมีแผนที่จะพัฒนา ห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็น "ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"
โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พันธกิจ

1. แสวงหา คัดเลือก จัดหา จัดเก็บ จัดระบบและให้บริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบุคคลทั่วไป
2. จัดหา พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการให้บริการสารสนเทศที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
4. ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5. แสวงหา และพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

วิสัยทัศน์
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนเป็นองค์กรสารสนเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนชั้นนำระดับชาติ

                                  สำนักวิจัยและวิชาการ จึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาโดยเริ่มจัดทำแผนแม่บทเพื่อจัดตั้งและพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2558 และพัฒนาห้องสมุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
                                  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"
.