แบบฟอร์มบริการ

ข้อมูลผู้ใช้
วัน/เดือน/ปี * :
อัปโหลดสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามรับรองเอกสาร) *
หมายเลขบัตรประชาชน *
ชื่อ นามสกุล *
ประเภทผู้ใช้ *
บุคคลภายนอก องค์กรหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงระหว่างศูนย์สารสนเทศ
โทรศัพท์ *
อีเมล *
สถานที่ทำงาน
บริษัท/องค์กร *
ตำแหน่ง *
ที่อยู่ *
ที่อยู่
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน *
สถานที่ติดต่อได้สะดวก *
รหัสผ่าน
 
ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

เอกสารแสดงความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านการให้บริการสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการให้บริการสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันเป็นภารกิจของ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้กรอบหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่ กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่า การถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และการเข้าถึงระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ และข้าพเจ้าทราบว่า การถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

การติดต่อกับศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
ชั้น 7 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-3844, 0-2141-1987, 0-2141-3881
โทรสาร 0-2143-7746
อีเมล: [email protected]