Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD58.7 ช151 2560  
  Barcode: 30100100115060
มุมหนังสือทั่วไปบนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HD58.7 ช151 2560

ISBN

9789740335962 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน / ชนิดา จิตตรุทธะ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Organizational culture

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.

รูปเล่ม

342 หน้า ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: การจัดการวัฒนธรรมที่เหมาะสม : ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์การ
-- ปัจเจกบุคคลกับองค์การ : ความขัดแย้งและความแตกต่าง
-- วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารงานบุคคล : ความสอดคล้องหรือความขัดแย้ง
-- แบบแผนวัฒนธรรมที่เหมาะสม : ทฤษฎีและข้อเท็จจริง
-- วัฒนธรรมแบบสโมสร : ปัจจัยจูงใจและความสอดคล้องระหว่างองค์การกับบุคคล
-- วัฒนธรรมแบบเน้นบทบาท : ปัจจัยจูงใจและความสอดคล้องระหว่างองค์การกับบุคคล
-- วัฒนธรรมแบบเน้นงาน : ปัจจัยจูงใจและความสอดคล้องระหว่างองค์การกับบุคคล
-- วัฒนธรรมแบบเน้นตัวตน : ปัจจัยจูงใจและความสอดคล้องระหว่างองค์การกับบุคคล
-- วัฒนธรรมที่เหมาะสม : ข้อเสนอสำหรับวงวิชาการ
-- วัฒนธรรมที่เหมาะสม : แนวทางปฎิบัติ.

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา