Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HQ759 ร399 2562  
  Barcode: 30100100113608
มุมหนังสือทั่วไปบนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HQ759 ร399 2562

ISBN

9786164433298 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ราคาของการมีลูกเมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน / มนสิการ กาญจนะจิตรา, ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, กัญญาพัชร สุทธิเกษม และรีนา ต๊ะดี

พิมพลักษณ์

นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562.

รูปเล่ม

183 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

ชื่อชุด

เอกสารทางวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; 488

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ลูกและงาน: ทางแยกที่ต้องเลือก
-- ค่าของเวลากับการตัดสินใจทำงาน
-- ทางเลือกในการทำงานของผู้หญิงหลังมีบุตร
-- โลกของแม่ผ่านภาษา: เสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์
-- สารสกัดข้อมูลออนไลน์
-- ภาษาของแม่เต็มเวลากับแม่ทำงาน
-- ประเด็นตอกย้ำด้วยคำที่ใช้บ่อย
-- ความสัมพันธ์ของคำสำคัญ: ความซับซ้อนในโลกของแม่
-- แม่เต็มเวลา: ความภูมิใจบนความเปราะบาง
-- เหตุแห่งการเลือกอยู่กับลูกเต็มเวลา
-- ผลกระทบจากการเป็นแม่เต็มเวลา: อารมณ์ ตัวตน และความมั่นคง -- แม่ทำงาน: ชีวิตที่ยากจะหาสมดุล -- เมื่อต้องตัดสินใจมาเป็นแม่ทำงาน -- “วิ่งวุ่น”: ผลกระทบของการเป็นแม่ทำงาน -- จากผู้หญิงเปราะบางสู่แนวนโยบาย: บทเรียนจากต่างประเทศ -- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน -- ผลกระทบโดยทั่วไปหลังการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงาน -- นโยบายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีบุตรและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัว -- เพื่อครอบครัวไทยรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง: ข้อเสนอแนวนโยบาย -- ความสมดุลของเวลาสู่ความเปราะบางของครอบครัว -- นโยบายเพื่อการสร้างครอบครัว: มองปัจจุบันสู่อนาคต.

บทคัดย่อ

Summary: หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในโครงการ “การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์” ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรและสังคมไทย” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) นำเสนอฉากทัศน์และมุมมองของพ่อและแม่ที่มีต่อการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการเลี้ยงดูบุตรในยุคปัจจุบัน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และการสัมภาษณ์เชิงลึก นอกจากเนื้อหาที่สะท้อนสภาพและมุมมองที่น่าสนใจของครอบครัวในยุคปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ยังนำผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มพ่อแม่ที่เริ่มสร้างครอบครัวและการใช้วิธีทำเหมืองข้อมูล (Data mining) โดยดึงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากกระทู้เว็บไซต์พันทิปกว่า 1,800 กระทู้และเนื้อหาจากเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสื่อสังคมออนไลน์ใช้เทคนิควิธีการประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing – NLP) เพื่อค้นหาประเด็นที่สำคัญ รวมไปถึงเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้การประมวลผลเนื้อหาจำนวนมากสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นงานวิจัยทางประชากรศาสตร์งานแรก ๆ ที่นำเทคนิควิธีการทำเหมืองข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ นอกเหนือจากการทำความเข้าใจมุมมอง ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของคนในปัจจุบันที่มีต่อการสร้างครอบครัวแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังชี้ให้เห็นแนวทางและข้อควรระวังในการนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลและการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ในการตีความปรากฎการณ์ทางสังคมด้วย.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

คำศัพท์

ผู้แต่งร่วม

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา