Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571.T5 ค697 2562 c.1 
  Barcode: 31100100025283
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571.T5 ค697 2562 c.2 
  Barcode: 31100100025290
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571.T5 ค697 2562 c.3 
  Barcode: 31100100025306
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571.T5 ค697 2562 c.4 
  Barcode: 31100100025313
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571.T5 ค697 2562 c.5 
  Barcode: 31100100025320
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC571.T5 ค697 2562

ISBN

9786167213996 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ / คณะทำงานจัดทำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562.

รูปเล่ม

64 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ส่วนที่ 1 : ความรู้และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
-- สิทธิมนุษยชน หมายถึงอะไร
-- หลักการของสิทธิมนุษยชน
-- หลักกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทย.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ส่วนที่ 2 : มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-- มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลที่ควรคำนึงถึง.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ส่วนที่ 3 : กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงที่ประกาศใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางในการปฏิบัติ
-- พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457
-- พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ส่วนที่ 4 : การช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
-- หน้าที่ของรัฐในการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
-- กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือและสิทธิที่พึงได้รับ
-- ช่องทางการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
-- กองทุนยุติธรรม
-- การเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
-- การเยียวยาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
-- การขอรับการเยียวยาตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555
-- การขอรับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 และอื่น ๆ
-- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-- กลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน -- ช่องทางในการร้องเรียนกรณีพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน.

คำศัพท์

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง