งานแถลงข่าวเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการปกครอง (28 ก.ย. 2560)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้ นางสาวณิรมณ เชื้อไทย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการปกครอง และพิธีมอบสื่อความรู้ให้ศูนย์การเรียนรู้ของอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการปกครอง จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและประสานงานระหว่างห้องสมุด เช่น การจัดกิจกรรม สัมมนา อบรม ประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เป็นต้น ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สำนักงานศาลปกครอง 2. สำนักงานศาลยุติธรรม 3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 4. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 5. ศาลล้มละลายกลาง 6. สำนักงานอัยการสูงสุด 7. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 9. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 10. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 11. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 12. สถาบันพระปกเกล้า 13. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 14. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 15. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 16. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 17. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 18. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 19. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563