อบรมการใช้งาน Google Map รุ่นที่ 1 (13 ก.พ. 2563)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.
 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ
จัดอบรมการใช้งาน Google Map รุ่นที่ 1
ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. มีผู้เข้าร่วมการอบรม รวม 21 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ กสม.

 

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563