อบรมการใช้บริการระบบข้อมูลข่าวสารออนไลน์ รุ่น 1 (21 ต.ค. 2562)

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.
 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ
จัดอบรมการใช้บริการระบบข้อมูลข่าวสารออนไลน์ รุ่น 1 
ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. มีผู้เข้าร่วมการอบรม รวม 6 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ กสม.

 

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563