หลักสูตรการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสม. (27 มิ.ย. 2562)

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.
 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ
จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสม.
ให้แก่เจ้าหน้า มีผู้เข้าร่วมการอบรม รวม 20 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ กสม.

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563