หลักสูตรการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ThaiLIS) (13 มิ.ย. 2562)

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ 
จัดอบรมหลักสูตรการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ThaiLIS)
ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีผู้เข้าร่วมการอบรม รวม 12 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ กสม.

 

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563