เวที กสม. พบประชาชน (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ (25 พ.ค. 2559)

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “เวที กสม. พบประชาชน (ภาคเหนือ)” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดงาน “เวที กสม.พบประชาชน (ภาคเหนือ)” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กสม. ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงบทบาทในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งรับฟังปัญหา ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และหาทางออกในการแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับประชาชนในภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา ในภาคเหนือ จำนวน ๓๕๐ คน

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563