โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา (7 มิ.ย. 2558)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔
 ระหว่างวันที่ ๔ – ๗  มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 
กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ประกอบด้วย โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิต นักศึกษาจาก ๕ สถาบัน คือ 
 
          ๑) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          ๒) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
          ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ
          ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและกลไกการทำงานกับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งเป็นการนำร่องในการดำเนินงานกับกลุ่มเยาวชนและขยายการสร้างเครือข่ายไปสู่เยาวชนกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนิสิต นักศึกษาจาก ๕ สถาบันอุดมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์-บุคลากรการศึกษาแต่ละสถาบันฯผู้ร่วมจัดค่ายฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๙๑ คน 
 

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563