ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 46 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง New Arrivals 01-2019
ผลการค้นหา เลขเรียก
เจ้าไก่กับเจ้าเป็ด สุขได้ในความหลากหลาย
    / 2561
   นวนิยาย ที่ มุมนวนิยาย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
FIC จ757
ก169 2561 
เตรียมสอบใบอนุญาติให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)
   ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
KPT1629.A9
ธ654 2560 
นิทรรศการการเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ : ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมม..
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV8837
น594 2561 
ปฏิรูปเรือนจำด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย
   นภาภรณ์ หะวานนท์ / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV8837
น199 2560 
ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ
    / 2561
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV8837
ป492 2561 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1180
ผ932 2561 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://www.nesdb.go.th/downloa..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HC445
ย365 2561 
รายงานการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย : การสำรวจสุขภาพปร..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://resource.thaihealth.or...] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TX367
ว321 2554 
รายงานเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเอเชียนว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษ..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JC571.T5
ม686 2558 
รายงานประจำปี 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC79.I55
ท592 2560 
รายงานประจำปี 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC85
ท164 2560 
รายงานประจำปี 2560 สถาบันพระปกเกล้า
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC423
ค962 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 12/46 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.