กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
หนังสือทั่วไป (9,618)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (239)
นวนิยาย (262)
สื่อมัลติมีเดีย (320)
จุลสาร (417)
หนังสืออ้างอิง (174)
วารสาร (13)
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย (967)

สถานที่จัดเก็บ
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. (702)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

มุมรายงานประจำปี (1,127)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

มุมหนังสือทั่วไป (7,892)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

มุมชั้นปิด (14)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (174)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

มุมนวนิยาย (261)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

มุมสื่อมัลติมีเดีย (297)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

มุมจุลสาร (417)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

มุมอ้างอิง (174)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

มุมวารสาร (13)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย (879)
   (ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)


ภาษา
1. Thai (11,080)
2. Spanish (1)
3. Multiple Languages (5)
4. Korean (10)
5. Japanese (1)
6. Indonesian (1)
7. French (4)
8. English (2,009)
9. Chinese (2)
10. Burmese (1)

ปี
1. 2565 (43)
2. 2564 (124)
3. 2563 (214)
4. 2562 (249)
5. 2561 (401)
มีอีก 99 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
สิทธิในร่างกาย(1) สิทธิผู้ป่วย(57) สิทธิพลเมือง(171) สิทธิเด็ก(204) สิทธิสตรี(195) สิทธิมนุษยชน(1,798) สิทธิคนพิการ(40)