ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 thesis
 วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 10 บาท
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
InProcess   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 10 บาท
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
2 Staff
 ผลงานข้าราชการ::|::Official Assessment
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกไม่ได้
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกไม่ได้
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
3 serial
 วารสาร
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 10 บาท
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกไม่ได้
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 10 บาท
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 10 บาท
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกไม่ได้
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 10 บาท
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
5 reprint
 สิ่งพิมพ์พิเศษ
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกไม่ได้
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกไม่ได้
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
6 reference
 หนังสืออ้างอิง
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกไม่ได้
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกไม่ได้
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
7 pamphlet
 จุลสาร
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 10 บาท
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 10 บาท
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
8 multimedia
 สื่อมัลติมีเดีย
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกไม่ได้
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
9 Game
 บอร์ดเกม
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกไม่ได้
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกไม่ได้
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
10 fiction
 นวนิยาย
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 10 บาท
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 10 บาท
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
11 electronic
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกไม่ได้
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
12 conference
 เอกสารการประชุมและกิจกรรม
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 10 บาท
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 10 บาท
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
13 clipping
 กฤตภาค
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกไม่ได้
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกไม่ได้
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
14 book
 หนังสือทั่วไป
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 10 บาท
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
InProcess   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 10 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 10 บาท
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 10 บาท
15 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 10 บาท
องค์กร หน่วยงาน   ยืมออกไม่ได้
InProcess   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 10 บาท
แขกเยี่ยมชม   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.