ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    190228s2562||||th 000 0 tha d
050  4 ^aHV1484.T5^bด426 2562
100 0  ^aดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
245 00 ^aรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ:^bกรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ/^cนักวิจัย ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์, พัชรวรรณ นุชประยูร และฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ; จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
246 30 ^aรายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับย่อ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
246 30 ^aโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
246 30 ^a^aPolicy or measure suggestion to protect and promote the right of Thai older persons: the case of discrimination on age
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ^c2562.
300    ^alii, 489 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.+^e1 ฉบับย่อ (89 หน้า).
500    ^aจัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร และ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์.
536    ^aจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 805,115 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน
610 24 ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
610 24 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xวิจัย
610 24 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xรายงานการวิจัย
650  4 ^aผู้สูงอายุ^zไทย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
650  4 ^aการเลือกปฏิบัติ
653  4 ^aสิทธิผู้สูงอายุ
653  4 ^aการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
655  4 ^aรายงานการวิจัย
700 0  ^aพัชรวรรณ นุชประยูร
700 0  ^aฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
710 1  ^aสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 1  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/Document/ebook/E10477/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F10477.pdf
856 40 ^zE-book ฉบับย่อ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/Document/ebook/S10477/ebook.html
856 40 ^zฉบับย่อ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/Document/Fulltext/S10477.pdf
856 40 ^zบทสรุปผู้บริหาร^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/Document/Summary/S10477_T.pdf
856 40 ^zExecutive Summary^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/Document/Summary/S10477_E.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/Document/Content/T10477.pdf
917    ^aNHRC :^c500
955    ^a2 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV1484.T5 ด426 2562 c.1 
  Barcode: 31100100024699
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 มกราคม 2564
  จอง
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV1484.T5 ด426 2562 SUM c.1 
  Barcode: 31100100024712
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV1484.T5 ด426 2562 c.2 
  Barcode: 31100100024705
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV1484.T5 ด426 2562 SUM c.2 
  Barcode: 31100100024729
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การเลือกปฏิบัติ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานฉบับสมบูรณ..
Bib 10477

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.