ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD60 ส355 2561
 ISBN 9786167213828 (pbk.)
 ผู้แต่ง สฤณี อาชวานันทกุล
 ชื่อเรื่อง รายงานศึกษาวิจัยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน/ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) ; จัดทำโดย พิภพ อุดร, สฤณี อาชวานันทกุล, ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Human rights due diligence (HRDD)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.
 รูปเล่ม 53 หน้า ; 30 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร, ประธานโครงการ ; นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล, หัวหน้าโครงการ ; นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย.
 หมายเหตุทั่วไป รายงานศึกษาวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1. รายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2. รายงานวิจัยฉบับย่อ 3. คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจการโรงแรม 4. รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม และ 5. แผ่นซีดีรอมเอกสารฉบับเต็ม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ที่มาและหลักการ HRDD ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
-- ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
-- รายละเอียดกระบวนการ HRDD
-- การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัทที่ว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบูรณาการเข้ากับระบบ ประเมินความเสี่ยงของบริษัท
-- การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท
-- การบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมิน รวมถึงกลไกควบคุมภายในและภายนอก
-- การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
-- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 751,777 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ธุรกิจ
 หัวเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
 หัวเรื่อง Human rights--Business
 หัวเรื่อง Social responsibility of business
 หัวเรื่อง International business enterprises--Moral and ethical aspects
 คำศัพท์ สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ
 คำศัพท์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม พิภพ อุดร, ประธานโครงการ
 ผู้แต่งร่วม ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส355 2561 c.1 
  Barcode: 31100100022855
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส355 2561 c.2 
  Barcode: 31100100022862
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
  จอง
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส355 2561 c.3 
  Barcode: 31100100022879
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส355 2561 c.4 
  Barcode: 31100100022886
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส355 2561 c.5 
  Barcode: 31100100022893
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สฤณี อาชวานันทกุล]

    หัวเรื่อง [ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ]
    หัวเรื่อง [Social responsibility of business]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานศึกษาวิจัย..
Bib 9529

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.