ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD60 ส357 2560
 ผู้แต่ง สฤณี อาชวานันทกุล
 ชื่อเรื่อง รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม/ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) ; จัดทำโดย พิภพ อุดร, สฤณี อาชวานันทกุล, ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, วิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Other title: Human rights due diligence : checklist
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560.
 รูปเล่ม 17 หน้า ; 30 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร, ประธานโครงการ ; นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล, หัวหน้าโครงการ ; นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย ; คุณวิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล, นักวิจัย.
 หมายเหตุทั่วไป รายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม เป็นส่วนหนึ่งของรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
 หมายเหตุทั่วไป รายงานศึกษาวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1. รายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2. รายงานวิจัยฉบับย่อ 3. คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจการโรงแรม 4. รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม และ 5. แผ่นซีดีรอมเอกสารฉบับเต็ม.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 751,777 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ธุรกิจ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ธุรกิจ--การตรวจสอบ
 หัวเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
 หัวเรื่อง โรงแรม--การบริหาร
 หัวเรื่อง การจัดการโรงแรม
 หัวเรื่อง Human rights--Business
 หัวเรื่อง Social responsibility of business
 หัวเรื่อง International business enterprises--Moral and ethical aspects
 คำศัพท์ สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ
 คำศัพท์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 คำศัพท์ New Arrivals 05/2017
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม พิภพ อุดร, ประธานโครงการ
 ผู้แต่งร่วม ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม วิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล, นักวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส357 2560 c.1 
  Barcode: 31100100021308
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส357 2560 c.2 
  Barcode: 31100100021315
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สฤณี อาชวานันทกุล]

    หัวเรื่อง [ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ]
    หัวเรื่อง [การจัดการโรงแรม]
    หัวเรื่อง [Social responsibility of business]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายการตรวจสอบ ch..
Bib 9204

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.