ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD60 ส358 2559
 ISBN 9786167213675 (pbk.)
 ผู้แต่ง สฤณี อาชวานันทกุล
 ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาวิจัย มาตรฐานสากลในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน / สฤณี อาชวานันทกุล, หัวหน้าโครงการวิจัย ; สุณีย์ ม่วงเจริญ, ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, ธัญธิดา สาสุนทร, นักวิจัย ; พิภพ อุดร, ประธานโครงการวิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง มาตรฐานสากลในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
 รูปเล่ม 128 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.พิภพ อุดร, ประธานโครงการวิจัย, นางสาวสฤนี อาชวนันทกุล, หัวหน้าโครงการวิจัย, นางสาวสุณีย์ ม่วงเจริญ, นักวิจัย, นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย, นางสาวธัญธิดา สาสุนทร, นักวิจัย
 หมายเหตุสารบัญ Contents: บทนำ
-- มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ
-- การบังคับใช้มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในธุรกิจไทย
-- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.
 บทคัดย่อ Summary: ด้วยแนวโน้มของสังคมโลกที่ให้ความสำคัญกับภาคเอกชนที่จะต้องดำเนินธุรกิจโดยการเคารพสิทธิมนุษยชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance- CG) และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) มากขึ้น โดยเรื่องดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของสังคมและของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงื่อนไขในการกำกับดูแล กิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีกรอบแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศ แต่ยังพบว่า ภาคเอกชน จำนวนมากยังประกอบกิจการที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากมาตรฐานและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ ต่างๆ นั้น ไม่มีสภาพบังคับแต่เป็นมาตรการในเชิงสมัครใจ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรมีองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และรณรงค์ให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สว.มธ.) ดำเนินการ ศึกษาวิจัยเพื่อศึกษามาตรฐานสากลทางจริยธรรมของการประกอบธุรกิจที่จัดทำ โดยองค์การระหว่างประเทศ และที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการรับรองจากรัฐบาลและภาคเอกชนของประเทศทั่วโลกจำนวน 8 มาตรฐาน อันเป็นการสะท้อนคุณค่าร่วมกันในระดับนานาชาติที่ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเคารพ สิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดีนอกจากมาตรฐานสากลทั้ง 8 มาตรฐานแล้ว รายงานการศึกษาวิจัยนี้ยังกล่าวถึงสภาพปัญหาจากการใช้มาตรฐาน และกรณีศึกษาต่างๆ อันจะทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 782,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ธุรกิจ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การคุ้มครอง
 หัวเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
 คำศัพท์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 คำศัพท์ สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ
 ผู้แต่งร่วม ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส358 2559 c.1 
  Barcode: 31100100020455
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส358 2559 c.2 
  Barcode: 31100100020462
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส358 2559 c.3 
  Barcode: 31100100020479
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
  จอง
4. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส358 2559 c.4 
  Barcode: 31100100020486
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส358 2559 c.5 
  Barcode: 31100100020493
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สฤณี อาชวานันทกุล]

    หัวเรื่อง [ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาวิ..
Bib 9042

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.