ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JOU 1001 v.1 n.4
 ISSN 1685-8077
 ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2546)/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Thailand human rights journal. Vol. 1 No. 4 (October - December 2003)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546.
 รูปเล่ม เล่ม ; 21 ซม.
 ความถี่ ราย 3 เดือน
 ห้องสมุดมี ห้องสมุดมี : ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2546) -- ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2546) -- ปีที่ 1, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2546) -- ปีที่ 1, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2546) --
 หมายเหตุทั่วไป ปี 2546 กำหนดออกรายสามเดือน.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: กระบวนการยุติธรรม : พาหะแห่งสิทธิมนุษยชน/ ศาสตรา โตอ่อน
-- ฐานคิดในการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยความเป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ/ พีระพล ศรีสิงห์
-- ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย/ กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์
-- ก้าวใหม่งานคุมประพฤติ พันธกิจคืนคนดีสู่สังคม/ กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์
-- สิทธิพลเมือง อธิปไตยของปวงชน : ฐานะและบทบาทที่ลดลง/ เจริญ คัมภีรภาพ
-- สิทธิมนุษยชนและสงครามยาเสพติด : ปัญหาด้านวิธีคิด, จิตสำนึก และความรับผิดชอบร่วมของสังคม/ จรัญ โฆษณานันท์
-- ศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุของความแตกต่างในเรื่องเพศ/ สมคิด เลิศไพฑูรย์
-- ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ/ บรรเจิด สิงคะเนติ
-- พระราชกำหนดก่อการร้าย : อันตรายเพราะไม่รอบคอบ/ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
-- พระราชบัญญัติก่อการร้าย : ทางออกหรือทางตันของสังคมไทย/ ชูจิต ติยวลีย์
-- นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย/ พงสัญญ์ เหมะรัต -- ตำรวจประสานเสียง–น้อมรับการพัฒนาสิทธิมนุษยชนศึกษา ในหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมของสถาบันตำรวจ/ โชคชัย สุทธาเวศ.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วารสาร
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--วารสาร
 คำศัพท์เนื้อหา วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง E-Journal
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.4 c.1 
  Barcode: 3001010
มุมวารสาร บนชั้น
  ขอยืม
2. วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.4 c.2 
  Barcode: 3001011
มุมวารสาร บนชั้น
  ขอยืม
3. วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.4 c.3 
  Barcode: 3001012
มุมวารสาร บนชั้น
  ขอยืม
4. วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.4 c.4 
  Barcode: 3006877
มุมวารสาร บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารวิชาการสิท..
Bib 9240

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.