บริการศูนย์สารสนเทศ

  ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดให้มีบริการประเภทต่างๆ แก่ผู้ใช้ภายในและภายนอกสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ดังนี้

 • บริการอ่าน (Reading Service)
  บริการพื้นที่อ่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้ผู้ใช้ได้อ่านและใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามที่ต้องการ โดยมีการแบ่งพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละประเภท
  เช่น พื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย พื้นที่นั่งอ่านวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ พื้นที่ให้บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านออนไลน์พื้นที่ให้บริการมัลติมีเดีย เป็นต้น
 • บริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service) บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้นำทรัพยากรสารสนเทศรายการที่ต้องการออกไปใช้นอกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
 • ได้โดยกำหนดระยะเวลาการให้ยืมแตกต่างไปตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศและประเภทของผู้ใช้
  ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย การใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
  พ.ศ. ... และประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยกำหนดเวลาให้บริการการยืมทรัพยากรสารสนเทศและอัตราค่าปรับของ
  ศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ...
 • บริการจอง (Book Holding Service) บริการที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในกรณีที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศรายการที่มีผู้อื่นยืมออกไปและยังไม่ถึงกำหนดส่งคืน
  ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถจองได้ด้วยตนเองผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน หรือแจ้งความจำนงได้ที่เคาน์เตอร์บริการ
 • บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านออนไลน์ (Online Search Information Services) บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ และบริการแนะแหล่งสารสนเทศ
  ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านออนไลน์
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval and Reference Services) บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคืนสารสนเทศในหัวข้อเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ
  จากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ซึ่งผลการค้นอาจอยู่ในรูปบรรณานุกรม บรรณานุกรมและสาระสังเขป บทคัดย่อ
  หรือเอกสารฉบับเต็มตามที่ผู้ใช้ต้องการ
 • บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information – SDI) บริการจัดหาสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้รายบุคคล
 • เพื่อช่วยผู้ใช้ประหยัดเวลาในการแสวงหาและเข้าถึงสารสนเทศ โดยเปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสำนักขึ้นไปสามารถแจ้งเนื้อหาสารสนเทศที่อยู่ในความสนใจได้ที่เคาน์เตอร์บริการ
 • บริการสอนการใช้และการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)
  บริการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
 • สอนผู้ใช้ให้รู้จักใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและเพื่อการวิจัย ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • บริการยืมระหว่างสถาบัน (Interlibrary Loan) บริการที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนจัดให้ผู้ใช้ในกรณีที่ต้องการยืมหรือทำสำเนาทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบันอื่นเนื่องจาก
  ทรัพยากรสารสนเทศรายการนั้นไม่มีจัดให้บริการในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
 • บริการสารสนเทศทันสมัย (Current Awareness Service) บริการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศใหม่ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้รับ
  เพื่อช่วยผู้ใช้ประหยัดเวลาในการติดตามความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวในเรื่องหรือสาขาวิชาที่ตนสนใจ
  กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ การจัดส่งรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ การจัดทำบรรณนิทัศน์หนังสือหรือวารสารใหม่ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถขอรับบริการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
  ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนหรือผ่านเฟสบุ๊คของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
 • บริการนำส่งสารสนเทศถึงโต๊ะทำงาน (Document Delivery Services) บริการจัดหาและจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้
 • โดยเปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถแจ้งขอยืมได้ด้วยตนเองผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์
  ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน หรือโทรศัพท์แจ้งความจำนงได้ที่เคาน์เตอร์บริการ โดยศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนจะบริการจัดส่งให้ผู้ใช้ถึงโต๊ะทำงานวันละ 2 รอบ
  เวลา 10.00 น. และ 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ