ระเบียบ/คำสั่งศูนย์สารสนเทศ

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วย การใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดเวลาให้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ และอัตราค่าปรับ
ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2557