แบบฟอร์มที่ใช้ในงานบริการ

แบบขอสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource Request)

แบบขอใช้บริการสืนค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Information Retrieval Request)

แบบขอสมัครสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน (Membership Application)