• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป. 220/2561)
 • บทบาทและแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการด้านกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา
 • การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม
 • COVID-19 กับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก ภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
 • รูปแบบการกำหนดความผิดอาญา : ศึกษากรณีของประเทศไทย
 • รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 พฤษภาคม 2564)
 • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน : ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล
 • คู่มือการส่งกลับและการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย
 • รักนวลสงวนสิทธิ์
 • สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน : เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
 • หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา
 • สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
 • ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 • มติชนบันทึกประเทศไทยปี 2563
 • การสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญจากกลิ่นรบกวน
 • ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น
 • การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
 • สื่อสังคมกับประชาธิปไตย
มุมมองสิทธิ์

ดูทั้งหมด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
(มกราคม 2565)
รางวัล

ดูทั้งหมด

ห้องสมุดเฉพาะดีเด่นของประเทศไทย ประจำปี 2564